PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ

Podmínky dohody o zapůjčení!

• Při uzavření dohody a předání nářadí musí být složena záloha ve stanovené výši. Nájemce je povinen předložit 2 doklady totožnosti.
• Započítávají se kalendářní dny včetně soboty a neděle.
• Při vrácení zapůjčeného nářadí do 7:30 se tento den nájmu nezapočítává.
• Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou nářadí a neshledal žádné závady ani poškození. Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.
• Nájemce je povinen vrátit nářadí nepoškozené, funkční a řádně očištěné. Za znečištěné zboží bude nájemci účtováno 50,- Kč za čištění.
• Nájemce po celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení nebo ztrátu věci. V případě ztráty, krádeže či zničení zapůjčeného nářadí je nájemce povinen uhradit plnou výši ceny nového nářadí.
• V případě poškození je nájemce povinen oznámit to pronajímateli a uhradit náklady na opravu.
• Nájemce svým podpisem smlouvy stvrzuje převzetí nářadí. Při jeho vrácení je pronajímatel povinen vrátit nájemci složenou zálohu.
• Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.

^